سامانه همایش های دانشگاه شمال

تاریخ شروع ثبت نام : 1396/02/10
تاریخ شروع ارسال مقاله : 1396/02/10
تاریخ پایان ارسال مقاله : 1396/05/01 زمان باقیمانده : 29 روز
تاریخ پایان داوری : 1396/05/25 زمان باقیمانده : 53 روز
تاریخ شروع همایش : 1396/06/01 زمان باقیمانده : 60 روز
تاریخ پایان همایش : 1396/06/02 زمان باقیمانده : 61 روز
وب سایت همایش