سامانه همایش های دانشگاه شمال

تاریخ شروع ثبت نام : 1396/02/10
تاریخ شروع ارسال مقاله : 1396/02/10
تاریخ پایان ارسال مقاله : 1396/05/01 زمان باقیمانده : 60 روز
تاریخ پایان داوری : 1396/05/25 زمان باقیمانده : 84 روز
تاریخ شروع همایش : 1396/06/01 زمان باقیمانده : 91 روز
تاریخ پایان همایش : 1396/06/02 زمان باقیمانده : 92 روز
وب سایت همایش